Projects: form idea to execution

With Innovation As A Service Weconomics helps you to be fit for the future and become a durable, data-driven and decentral organization

Innovation As A Service is a structural collaboration between you/your organization, Weconomics and our partners. We believe in a multi-helix project-based approach, where projects are part of a transformation program. You can see Weconomics as a composer, orchestrator and conductor of your transformation program. With new DNA and an operating model, modern organization science and data technologies such as the blockchain-based digital assembly line, we facilitate you with your projects. For more information, see also our solutions.

With our project support, we focus on using technology, not as an end, but to become more productive, thereby creating a surplus so that we have more time for human interactions, etc. We see our focus as conditional:

  1. use technology wisely
  2. become more productive
  3. generate a surplus
  4. choose wisely how you use this surplus to become more sustainable

Here are some examples of use cases and projects we designed and developed with Weconomics partners (in Dutch):

Transformatie HR-domein
Voor het HR-domein is succesvol een project opgezet waarmee de kosten voor het inkopen van opleidingen met 58% dalen. Een aantal aanbieders en afnemers werken via een blockchainapplicatie en smartcontract. De aanbieder hoeft nog maar op één plaats het opleidingsaanbod te onderhouden en een medewerker kan zelfstandig een opleiding selecteren en de manager fiatteert. In de nieuwe opzet wordt bij ‘Proof of Done’ eenvoudig een cursustoken geruild met een betaaltoken, zonder inkooporder, factuur, fiat currency betaling en lokale IT-systemen. Er wordt niet meer gewerkt met HR-, CRM-, inkoop- en boekhoudsystemen, maar met een Personal Data Service (PDS), Organization Data Service (ODS), Product Data Service (PrDS) en Transactie Data Service (TDS). Data worden alleen in bronbestanden bijgehouden en vervolgens wordt toegang tot data georganiseerd. Hierdoor wordt ook rekening gehouden met de AVG. Klik hier voor een kort filmpje.

Transformatie supply chains
Voor diverse organisaties in de supply chain sector is een digitale lopende band opgezet waarmee de kosten en doorlooptijden dalen en de service omhoog gaat. De focus ligt op het betrouwbaar vaststellen, vastleggen en toegankelijk maken van feiten. Zo is het bij geconditioneerd transport belangrijk dat de temperatuur niet teveel afwijkt van de norm. Met geijkte en gevalideerde sensoren (internet of things) wordt de temperatuur tijdens het transport vastgesteld, deze wordt vervolgens vastgelegd in een blockchain (waardoor ze niet eenzijdig aan te passen zijn) en daarna worden data via tokens (artificial intelligence) toegankelijk gemaakt. Smartcontracts faciliteren interacties en transacties tussen bijvoorbeeld verlader en vervoerder. Hiermee kunnen tientallen procenten bespaard worden op de transactiekosten. Bij het vervoer van een container van China naar Rotterdam zijn bijvoorbeeld 28 actoren betrokken die iets met data doen. Dat is straks niet meer nodig. Klik hier voor een televisie-uitzending hierover

PurePictures
Dit project gaat over het tegengaan van fakenews. Met een geijkte en gevalideerde camera worden foto’s gemaakt. Je weet dan zeker dat een camera op een bepaald tijdstip op een bepaalde locatie is geweest. Vervolgens wordt een foto, of de metadata hiervan, ‘gehashed’ op een blockchain gezet waarmee je kunt aantonen dat dit het origineel is. Hierdoor wordt het moeilijk om achteraf foto’s (of films) te manipulerenwaardoor je fakenews kunt tegengaan. PurePictures is een tool die het mogelijk maakt om de metadata van de originele foto’s van journalisten real time te hashen en vastleggen in een blockchain waardoor ze voor iedereen terug te herleiden zijn naar de bron. Zo kunnen we onderscheid gaan maken tussen beeldnieuws dat transparant en herleidbaar, dus authentiek en betrouwbaar is, en beeldnieuws dat dat niet is. Wanneer er een vermoeden bestaat dat er met een foto is gemanipuleerd kunnen we met de originele data in de blockchain aantonen of dat zo is, of niet. Dit betekent dat foto’s waarvan de metadata zoals plaats, datum en eigenaar van de foto niet zijn vastgelegd, voortaan terecht discutabel zijn. De discussie over of een foto echt of is niet, wil PurePictures voortaan voeren met aantoonbaar bewijs. Dit principe kan vervolgens ook toegepast worden in algoritmes van bijvoorbeeld Facebook.

Assetchain
Nederland kent een kleine duizend eigenaren/beheerders van ondergrondse infrastructuren (kabels, leidingen, buizen, etc.). Voor de ondersteuning van bedrijfsprocessen is veel en vaak data nodig van verschillende partijen over aanleg, ligging en onderhoud van deze ondergrondse infrastructuur. Deze data zijn niet altijd betrouwbaar en moeten vaak opgevraagd worden bij andere partijen. Binnen dit project wordt een digitale lopende band voorgesteld waarop verschillende rollen binnen de genoemde assetbeheerders acteren om tot een integrale vervanging te komen, data te delen en productiever samen te werken met lagere faalkosten, ongemakken en een hoger maatschappelijk rendement als gevolg.

Broodfonds
Een broodfonds is een autonoom opererend collectief van minimaal 20 en maximaal 50 ondernemers die zichzelf verzekeren. Door de toenemende administratieve lasten is gekeken of de afspraken tussen ondernemers via een smartcontract uitgevoerd kan worden. Een DAO (Decentralized Autonomous Organization) is een collectief van personen met een gemeenschappelijk doel waarbij de governance van de DAO is vastgelegd in en wordt uitgevoerd door een smartcontract. Een broodfonds is te vergelijken met een DAO, omdat het een autonome organisatie is. Een broodfonds bestaat uit vele actoren welke een gezamenlijk doel en belang hebben, zonder een aanwezige hiërarchie. De regels en afspraken zijn leidend.

e-Joint corridors
Voor verschillende e-joint corridors zijn projecten opgezet om vraag en aanbod van data tussen de verschillende actoren met minder frictie te laten verlopen. De verschillende bedrijven werken met verschillende transportmanagementsystemen en hiertussen zijn geen koppelingen gemaakt. Dit leidt tot veel bellen en mailverkeer waarbij data heen en weer gestuurd worden. Deze data zijn niet altijd betrouwbaar en toegankelijk waardoor de administratieve kosten van gecombineerd weg-railvervoer onnodig hoog zijn en concurrentie met het wegverkeer onnodig bemoeilijkt. Naast voordelen in bij de administratieve afwikkeling kan de overheid via een smartcontract ook beter gaan afdingen dat bijvoorbeeld vrachten die verder dan 600 kilometer vervoerd moeten worden en er een infrastructuur beschikbaar is, ook verplicht via gecombineerd weg-railvervoer moeten plaatsvinden. Door vraag en aanbod van data beter op elkaar af te stemmen wordt CO2 gereduceerd en wegen minder belast.

Handelsbedrijf
Voor een groot handelsbedrijf is een transformatieprogramma gestart om het EDI-verkeer tussen leverancier en handelsbedrijf en tussen handelsbedrijf en klanten te vervangen door een digitale lopende band. Binnen een digitaal ecosysteem staan data zoals ‘shipping address’ en kenmerken van een product logisch gezien nog maar op één plaats. Ze kunnen ook niet gekopieerd of in een eigen IT-systeem gezet te worden. Wat wel kan is met behulp van tokens toegang organiseren tot data waardoor bijvoorbeeld een claim geverifieerd wordt of data omgezet kan worden in informatie. Hierdoor heeft iedereen in de keten een gedeelde en toegankelijke werkelijkheid. Ook zijn er geen inkooporders, facturen en fiat currency betalingen meer nodig. Verder worden feiten geconstateerd door sensoren(IoT), deze worden zonder dat ze achteraf eenzijdig gemanipuleerd worden opgeslagen in een blockchain en later toegankelijk gemaakt via tokens.

Medigister
Wanneer patiënten specialisten in ziekenhuizen bezoeken, moeten ze een lijst meenemen van medicijnen die ze gebruiken. Deze lijst moet kloppen omdat de specialist, als het een eerste bezoek is, medicijnen kan voorschrijven rekening houdend met de huidige medicatie en/of de dosering. De specialist houdt deze lijst ook zelf bij in zijn eigen systeem. Dit systeem is niet aangesloten bij de apotheek of op systemen van andere specialisten. Bij ieder bezoek moet de specialist zijn eigen lijst bijwerken op basis van deze papierenversie. Het is uiteraard ook mogelijk dat de patiënt wordt behandeld bij meerdere specialisten, medicijnen krijgt van de ziekenhuisapotheek of eventueel opgenomen wordt in het ziekenhuis. Doel van deze use case is om één lijst (gedeelde werkelijkheid) te hebben die 100% up to date is en ingezien kan worden door de partijen die de patiënt behandelen om te voorkomen dat er fouten worden gemaakt. Medicatiefouten is op dit moment doodsoorzaak nummer één in Nederland en zorgen voor onnodige verspilling en kosten.

VaxBase
Voor personen die (veel) reizen voor werk, studie of (langere)vakantie is het verzamelen en actueel houden van vaccinatiegegevens een hele opgave. Een analoog vaccinatiepaspoort moet vaak als bewijs dienen, maar er ontbreken in de praktijk vaak echtheidskenmerken als stempels en handtekeningen, dus frauderen is relatief simpel. We kunnen dus stellen dat informatie verspreid is opgeslagen en wat er is opgeslagen kan worden gemuteerd. VaxBase is een eigen overzicht van vaccinaties en inentingen op een blockchain die niet eenzijdig gemuteerd kan worden en waarbij de privacy gewaarborgd is. Met het coronapaspoort is dit project actueel geworden en biedt bijvoorbeeld meer mogelijkheden dan de corona app van de overheid omdat uiteindelijk het individu eigenaar is van zijn eigen VaxBase.

Blockchain in de zorg
Een verantwoorde toepassing van blockchain in de zorg kan bijdragen aan de realisatie van publieke waarden, zoals het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. Daarnaast kan het de regiepositie van de burger versterken. Door middel van blockchaintechnologie kan een toegangsmechanisme tot medische data worden gecreëerd door een consortium, waarbij de patiënten en zorgverleners in dat consortium toegang kunnen verlenen tot data op het moment dat zorgverleners deze data nodig hebben. Ook de administratieve afwikkeling tussen bijvoorbeeld zorgaanbieders en verzekeraars kan met behulp van blockchaintechnologie tegen veel lager kosten. Deze nieuwe technologie kan data uitwisseling tussen zorgverleners onderling en de patiënt efficiënter laten plaatsvinden.

Anoniem solliciteren
Het werven, selecteren en in dienst nemen van nieuwe medewerkers kent vele schakel, administratieve processen en is duur, soms tot twintig procent van het eerste jaarinkomen. Er is een project opgezet om vraag en aanbod beter te organiseren en administratieve processen overbodig te maken door gebruik te maken van smartcontracts. Ook is het mogelijk te solliciteren op basis van het principe van ‘The Voice’. Hierbij kan de kandidaat anoniem solliciteren om zo discriminatie tegen te gaan. Kandidaten worden beoordeeld op persoonlijkheid, kennis, kunde en kwaliteiten en nimmer op naam, gender,
leeftijd, uiterlijk, woonplaats of etniciteit. Hierdoor krijgen kandidaten gelijkwaardige kansen. Dit resulteert op langere termijn tot betere en duurzamere werkrelaties: de juiste persoon komt op de juiste plek terecht. Daarnaast wordt het sollicitatieproces sneller, efficiënter, voordeliger.

Veiligheid en gemak in de wijk
Via een app kunnen burgers melding maken van vandalisme, kapotte stoeptegels of andere gebreken en mistoestanden. De gemeente stelt de melding na beoordeling met behulp van artificial intelligence beschikbaar als een interne of externe opdracht. Bij een externe opdracht kunnen bij sommige klussen geselecteerde partijen de opdracht aannemen en uitvoeren, maar bij een eenvoudige opdracht kan de community dit oppakken. Na het afhandelen van de opdracht kunnen de mensen van de community de uitgevoerde opdracht beoordelen. Bij een goede beoordeling ontvangt de partij die de opdracht heeft uitgevoerd een token waarmee ze bijvoorbeeld tegen korting lid kunnen worden van een vereniging of gemeentelijke diensten kunnen afnemen of uiteindelijk wellicht minder gemeentelijke belastingen hoeven te betalen.

Voor referenties en doorwijzingen, neem contact op.

tags: project