Weconomics Foundation

Weconomics is een stichting die ondernemende mensen begeleidt van idee tot uitvoering. Weconomics helpt pioniers met de transitie waar we inzitten. Onder transitie verstaan wij de noodzakelijke verandering om onze sociaaleconomische orde te hervormen naar een duurzame samenleving. In ons huidige systeem staat economische groei centraal. De transitie houdt in dat we naar een samenleving gaan waar het welzijn van mensen centraal staat. Dit is een wereldwijde uitdaging, waar meer afstand genomen moet worden van de huidige economische waarden en uitgangspunten. Weconomics richt zich primair op het opnieuw organiseren van het werk van informatiewerkers, waarbij organisatietechnologie en netwerkorganisaties een belangrijke rol spelen. Omdat informatie de belangrijkste productiefactor is geworden, richt Weconomics zich vooral op het verbeteren van de productiviteit van informatiewerkers, bijvoorbeeld door het toepassen van Blockchain Organiseren. Zodra wij met behulp van automatisering productiever worden, zonder meer te maken, creëren wij meer vrije, beschikbare tijd.

Het Weconomics gedachtegoed bestaat uit een model, infrastructuur en programma

 • Model: Weconomics gaat terug naar de kleinste bouwstenen en fundamenten van organiseren (‘peel the onion’). Een belangrijk fundament van organiseren is specialiseren, coördineren en finaliseren. Pas daarna kijken we naar de vorm (bedrijf, markt, overheid), waarmee dit het beste kan gebeuren.
 • Infrastructuur: De Weconomics infrastructuur zorgt er voor dat informatiewerkers slim met elkaar kunnen samenwerken, zonder hoge transactiekosten of belemmerende muren tussen bedrijven. Belangrijk uitgangspunt bij deze infrastructuur is: organisaties in het ontwerp opnieuw opbouwen, vanuit de kleinste bouwstenen: mens en middel, met de koppeling van dit organiserend vermogen aan doelstellingen.
 • Programma: Het Weconomics programma faciliteert bij de transitie van klassiek organiseren naar Weconomics organiseren. Van ‘bedrijf-organiseren’ naar ‘community-organiseren’ en van verticaal, naar horizontaal organiseren. Dit doen we bijvoorbeeld door het ondersteunen van projecten en het organiseren van events. Ook bestaat het Weconomics programma uit een aantal boeken.

button-weconomics-boeken-02
Weconomics
werkt met het principe van de trias politica.

Trias politica binnen Weconomics
Trias politica is een theorie van de staatsinrichting, waarbij de staat is opgedeeld in drie organen die elkaars functioneren bewaken. De verdeling kent een wetgevende macht, een uitvoerende macht en een rechterlijke macht. Hieronder een uiteenzetting hoe Weconomics dit principe toepast.

 • Stichting Weconomics (Weconomics Foundation) ontwikkelt en bewaakt het gedachtegoed en kan in onze rechtstaat worden vergeleken met de wetgever, de Tweede Kamer. Inkomsten komen uit subsidies, donaties en bijdragen van partners (natuurlijke personen).
 • Stichting Sotic is de controlerende organisatie, vergelijkbaar met de opsporing- en rechtelijke macht in onze rechtstaat. Inkomsten komen uit Stichting Weconomics en partners (rechtspersonen).
 • Weconet Technologies B.V. is een spin-off van de Weconomics Foundation en een uitvoerende organisatie met een aantal speciale uitvoeringstaken, vergelijkbaar met de regering en overheid. Een uitvoerende macht voert projecten uit en exploiteert communities op basis van het gedachtegoed van Weconomics.

Waar we in geloven
Weconomics partners geloven dat we als mens in staat zijn een betaalbare en uiteindelijk duurzame welvaart te organiseren. De welvaart die we nu (vooral in het Westen) ‘consumeren’ wordt nog lang niet duurzaam ‘geproduceerd’. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de snel stijgende schuldenlast, klimaatvluchtelingen, ongelijke verdeling van werk, inkomen en vermogen. Ook raken schaarse grondstoffen, waaronder fossiele brandstoffen op en is er de opwarming van de aarde. Deze in potentie ontwrichtende ontwikkelingen zijn aan elkaar gerelateerd en vatten we samen tot welvaartsprobleem. Het verbeteren van de productiviteit en het slim gebruiken van de surplustijd die daardoor ontstaat zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze welvaart.

Waar we zijn begonnen
De oorsprong Weconomics ligt al in 1990 bij Confluent Logistic Consultants, Buro Staff Support en later de Cursuswinkel. Deze bedrijven zijn ontstaan in het Innovation Lab van de Technische Universiteit Eindhoven. Hieruit is in 2005 Stichting SOTIC ontstaan de voorloper van de Weconomics Foundation en kent nu vele betrokken partijen (stakeholders). Zo zijn er participanten, partners en is er een bestuur en raad van toezicht.

Het bestuur van de Weconomics Foundation bestaat uit:

 • Paul Bessems (voorzitter)
 • Leo Kemps (secretaris en vicevoorzitter)
 • Mary van Leeuwarden (penningmeester)

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • Ernst Steltenpöhl (voorzitter)
 • Gert-Jan van Arnhem
 • Hans Savelsberg

Participanten
Participanten ondersteunen de Foundation met bijvoorbeeld een donatie, vrijwilligerswerk, bestuurswerk of door ons een podium te geven. Klik hier voor een actuele lijst.

Commons
De foundation biedt een aantal gemeenschappelijkheden aan, waar partners gebruik van kunnen maken:

 • APOLLO: Advanced Program on Leading and Learning Ohters
 • NOMAD: New Organization Models and Design
 • WECONET: peer-to-peer infrastructure
 • PROJECT: van idee tot uitvoering via een community
 • SYMFIN: financiering van projecten en communities
 • IFNOT: Institute For New Organizational Thinking

Wat betekent dit praktisch
Onderstaande kort film geeft een indruk van organisatietechnologie zoals deze bijvoorbeeld kan worden toegepast in het opleidingsdomein.

youtube2Heb je naar aanleiding van deze informatie vragen, of wil je betrokken worden bij projecten en partner worden, neem dan contact met ons op.